Khamis, 2 Jun 2011

Pengurusan Sumber Air di Malaysia


Sebagaimana yang kita sedari, pengurusan sumber air di negara kita melibatkan pelbagai jabatan dan agensi yang beroperasi secara sektoral bergantung kepada peranan, tanggungjawab dan perundangan sedia ada yang diguna pakai. Keadaan ini menyebabkan berlaku fragmentasi dalam membuat perancangan dan pembangunan dengan hanya terdapat penyelarasan dan perundingan yang terhad. Disebabkan berlaku fragmentasi antara agensi terutama yang berkait dengan kepenggunaan air, dasar berkaitan juga dilihat tidak seragam. Jika keadaan ini dibiarkan akhirnya ia boleh menjurus kepada persaingan dan konflik. Semuanya ini memberi kesan buruk kepada kemapanan sumber air sekali gus memberi implikasi kepada pembangunan dan keselamatan negara.

Keadaan ini timbul kerana tiada terdapat satu dasar yang jelas untuk menguruskan sumber air negara secara bersepadu agar tidak timbul fragmentasi institusi atau institutional fragmentation yang saya jelaskan tadi. Oleh yang demikian, terdapat keperluan yang mendesak untuk mewujudkan satu dasar yang menyeluruh dan jelas untuk dijadikan panduan dalam melaksanakan urus tadbir sumber air yang baik.

Kajian Sumber Air Negara yang pertama telah dijalankan oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA pada tahun 1982. Kebanyakannya menyentuh aspek-aspek penawaran dan permintaan (atau supply and demand). Kajian yang kedua iaitu, National Water Resources Study (2000-2050) yang telah dilaksanakan oleh Unit Perancang Ekonomi pada tahun 1998 menyentuh aspek perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber air untuk jangka waktu singkat, sederhana dan jangka panjang. Sebagaimana kajian pertama, kajian ini juga memberi fokus kepada supply and demand .

Disebabkan berlaku fragmentasi dalam struktur pentadbiran dan perundangan dalam pengurusan sumber air negara kita, kerajaan telah mengenal pasti terdapat keperluan segera untuk mengkaji semula dan menggubal urus tadbir dalam pengurusan sumber air dengan tujuan untuk menjamin kemapanan pembangunannya pada masa akan datang. Dengan itu, Kerajaan telah memutuskan untuk mengkaji semula National Water Resources Study (2000-2050). Aspek yang dikaji kali ini, selain supply and demand, meliputi ruang lingkup yang lebih luas mengenai urus tadbir sumber air termasuk penggubalan draf dasar, perundangan dan kerangka institusi pengurusan sumber air. Kajian ini juga menyentuh aspek Decision Support System (DSS) yang akan dapat membantu proses membuat keputusan yang tepat dalam pengurusan sumber air terutama dari segi agihannya.

Untuk memastikan kajian ini dijalankan dengan baik dan berkesan, dua jawatankuasa telah ditubuhkan untuk menguruskan keseluruhan kajian. Jawatankuasa yang dimaksudkan adalah Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal masing-masing dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran. Manakala ahli-ahlinya pula terdiri daripada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta organisasi bukan kerajaan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan sumber air.

Menyentuh tentang output utama kajian iaitu, draf dasar dan perundangan, saya mengharapkan kerjasama semua pihak supaya kedua-dua perkara ini diberi keutamaan supaya ia dapat diluluskan dengan segera dan diterima pakai. Sesi perbincangan serta road show akan terus dijalankan bagi memastikan semua pihak berkepentingan (stakeholders) terutama Kerajaan Negeri yang mempunyai hak ke atas sumber air berpuas hati dengan draf dasar dan perundangan sebelum ia dibawa ke Parlimen untuk diluluskan.

Saya percaya bahawa selepas dasar dan perundangan pengurusan sumber air ini diluluskan, ia akan membawa kepada satu dimensi baru dalam pengurusan sumber air negara yang mana saya pasti sumber air akan dapat diuruskan secara berkesan untuk memastikan kemapanannya bagi generasi akan datang. Kita tidak mahu dipersalahkan oleh anak cucu kita atas kealpaan dan kelalaian kita dalam menguruskan sumber air sehingga boleh menjejaskan sumbernya untuk kegunaan mereka kelak.
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Feed

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...